نمونه های آماده فرم های نظرسنجی

با استفاده از توتال پول پرو میتوانید بهترین فرم های نظرسنجی را در وب سایت وردپرسی خود پیاده سازی کنید:

پایه

یک فرم نظر ساده با رادیو باتن های چند گزینه ای

پایه

یک فرم نظر تصویر با رادیو باتن های تصویری چند گزینه ای

پایه

یک فرم نظر ویدئویی با رادیو باتن های چند گزینه ای

پایه

یک فرم نظر صدایی با رادیو باتن های صدا چند گزینه ای

چارت

یک فرم نظر چارتی با رادیو باتن های چند گزینه ای

چارت

یک فرم نظر دونات با رادیو باتن های صدا چند گزینه ای

چارت

یک فرم نظر نموداری با رادیو باتن های چند گزینه ای

چارت

یک فرم نظر opinion با رادیو باتن های صدا چند گزینه ای