چرا الیت پلیر؟؟؟

لیستی از چندویژگی این ویدئو پلیر را در زیر مشاهده کنید: