• انگلیسی
  • فارسی
021-555555522 Support@FinaziWP.com ایران - تهران - خیابان اول - کوچه دوم - پلاک 60

تیم متخصص ما

همیشه برای تلاش کار بهتر
هرگز یادگیری را متوقف نکن.

تصویر تیم ما
علی احمدی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
علی هدایتی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
هستی احدی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
حسام رمضانی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
زهرا مجمدی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
رها عباسی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
عباس پناهی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
اکبر محمدی

مدیر عامل شرکت و کارشناس