• انگلیسی
  • فارسی
021-555555522 Support@FinaziWP.com ایران - تهران - خیابان اول - کوچه دوم - پلاک 60

تیم متخصص ما

تهران خیابان امام میدان یحیویی

تصویر تیم ما
علی قربانی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
محسن موسوی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
نرگس آقایی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
سعید موسوی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
هستی رضایی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
زهرا محمدی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
محمد کیوانی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

تصویر تیم ما
رضا احمدی

مدیر عامل شرکت و کارشناس

کمک برای شمابرای ایجاد بهترین طرح کسب و کار